Hozugawa Nehir turu kyoto

ADASHINO NENBUTSU-JI
Kyoto Arashiyama Bambu ormani